Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fitter-shape.nl;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Fitter-shape.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Fitter-shape.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Fitter-shape.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Fitter-shape.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Fitter-shape.nl.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Fitter-shape.nl (onderdeel van Jianto)

E-mailadres: info@fitter-shape.nl

Telefoon: +3158 215 2000

KvK-nummer: 76459527

Postbus adres: François HaverSchmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden

Artikel 3 – Dienstverlening (Dropshipping)

Fitter-shape.nl is een Dropshipping onderneming. Dit houdt in dat het via de website van Fitter-shape.nl mogelijk is om producten te kopen bij derden, die al dan niet gevestigd zijn in de Europese Unie. Het plaatsen van een bestelling via de website van Fitter-shape.nl houdt in dat de Koper aan Fitter-shape.nl de opdracht (en machtiging) verstrekt om als bemiddelaar namens en voor rekening van Koper het product te bestellen bij de leverancier van het betreffende product (“Leverancier”). De Leverancier zal het product rechtstreeks naar Koper verzenden.

Indien de Leverancier gevestigd is buiten Nederland wordt het product op naam van Koper ingevoerd. Eventuele bijkomende kosten, zoals invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper. Overigens zijn er (ten tijde van het opstellen van deze Algemene Voorwaarden) geen invoer-btw of inklaringskosten van toepassing bij zendingen uit een niet-EU land naar Nederland met een waarde van niet meer dan 22,- euro (exclusief verzendkosten).

De Koper die Consument is kan zich voor de uitoefening van alle wettelijke rechten die hij tegenover de Leverancier heeft, wenden tot Fitter-shape.nl, mits in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Betaling van het aangekochte product verloopt via Fitter-shape.nl, die namens Koper zorgt voor betaling aan de Leverancier. De door Koper verschuldigde prijs is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan door Fitter-shape.nl aan de Leverancier betaalde prijs. Een verschil tussen deze bedragen wordt alsdan beschouwd als vergoeding voor de door Fitter-shape.nl geleverde bemiddelingsdienst.

Artikel 4 – Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fitter-shape.nl, bestellingen van een Koper bij Fitter-shape.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand met een Koper (daaronder ook te verstaan: aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten). De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van wederpartijen van Fitter-shape.nl wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten met een Consument, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld of langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat de Consument deze op een eenvoudige manier kan opslaan op zijn computer of een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

Artikel 5 - Het aanbod

Ieder aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur, namelijk ofwel de duur waarop het aanbod op de website van Fitter-shape.nl wordt gedaan, dan wel tot het moment dat de betreffende producten niet langer voorradig zijn (“op is op”). Indien het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Fitter-shape.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met Fitter-shape.nl zal deze de overeenkomst per e-mail bevestigen.

Levertijden op de website van Fitter-shape.nl zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Fitter-shape.nl is niet gehouden aan een aanbod indien de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Alle afbeeldingen en specificaties en overige gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen bij onjuistheid en/of afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (tenzij het om zodanig wezenlijke afwijkingen van de essentiële productkenmerken gaat dat feitelijk sprake is van een ander product dan wat de Koper bestelde).

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fitter-shape.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 6 - De prijs

LET OP: omdat Fitter-shape.nl een “dropshipper” is zoals vermeld in artikel 3, zijn de in het aanbod vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt derhalve een prijs exclusief btw, belastingen en kosten van verzending getoond.

Koper is zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de BTW en de eventuele invoerrechten van de door Koper gekochte producten. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Fitter-shape.nl niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. Indien Koper invoerrechten dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van Koper. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.

De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.

Artikel 7 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fitter-shape.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fitter-shape.nl is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fitter-shape.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Fitter-shape.nl daartoe  

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Fitter-shape.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Fitter-shape.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Fitter-shape.nl zal bij het product of dienst aan een Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van Fitter-shape.nl waar de Consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fitter-shape.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fitter-shape.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fitter-shape.nl zijn verstrekt, heeft Fitter-shape.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Fitter-shape.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Fitter-shape.nl is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fitter-shape.nl bekend was.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de Koper die Consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst

van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Fitter-shape.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fitter-shape.nl retourneren, conform de door Fitter-shape.nl  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Fitter-shape.nl. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan Fitter-shape.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping 

Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Fitter-shape.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Fitter-shape.nl dan wel de Leverancier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Fitter-shape.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten

zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fitter-shape.nl geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

Fitter-shape.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Fitter-shape.nl wijst er op dat op bepaalde producten, waaronder uiterlijke verzorgingsproducten, een beperkte houdbaarheidsdatum rust, welke te allen tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.

Een door Fitter-shape.nl, de Leverancier, een fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Fitter-shape.nl kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Fitter-shape.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van Fitter-shape.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Fitter-shape.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor  

de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor enige individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Bij een beroep op garantie zal Fitter-shape.nl, naar eigen keuze, zorgen voor vervanging of herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Fitter-shape.nl te retourneren.

De garantie geldt niet indien:

De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Fitter-shape.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Fitter-shape.nl zal bestellingen van producten afhandelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Fitter-shape.nl kenbaar heeft gemaakt.

Fitter-shape.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle levertermijnen zijn echter indicatief, voor levering van producten die afkomstig zijn van buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van de Leverancier. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper nimmer rechten ontlenen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper die Consument is, heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden ten aanzien van de niet of niet binnen redelijke termijn leverbare producten. Fitter-shape.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Fitter-shape.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal Fitter-shape.nl het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fitter-shape.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Fitter-shape.nl.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fitter-shape.nl tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Fitter-shape.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fitter-shape.nl te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Bepalingen inzake website en producten

Fitter-shape.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van haar website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Fitter-shape.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door/namens Fitter-shape.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Fitter-shape.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fitter-shape.nl binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Fitter-shape.nl wijst uitdrukkelijk -voor zover wettelijk toegestaan- alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door onzorgvuldig, onjuist of onnodig gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden. Ingeval van medicijngebruik dient Koper te allen tijde zijn huisarts te raadplegen.

Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Fitter-shape.nl is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de (huis)arts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.

De uiterlijke verzorgingsproducten alsmede elektrische apparaten dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten bewaard te worden volgens de gebruiksvoorschriften per product bepaald. Fitter-shape.nl raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens de uiterlijke verzorgingsproducten te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Artikel 15 – Overmacht

Fitter-shape.nl is niet aansprakelijk jegens Koper wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: (i) overmacht van toeleveranciers van Fitter-shape.nl, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) werkstakingen in het bedrijf van Fitter-shape.nl en (ix) overige situaties die buiten invloedssfeer van Fitter-shape.nl vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Fitter-shape.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fitter-shape.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fitter-shape.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Fitter-shape.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fitter-shape.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van Fitter-shape.nl niet op, tenzij Fitter-shape.nl schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Fitter-shape.nl, zal de Fitter-shape.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Een consument kan zich voor klachten ook wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Fitter-shape.nl en de Koper waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fitter-shape.nl en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.